Говьсүмбэр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

 

Зорилго:

Гэр бүлд суурилсан хүүхэд залуучуудын талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж хүүхэд, залуучуудын ёс зүйг дээдэлсэн ХӨГЖИЛ, ОРОЛЦООГ ЭРХЭМЛЭЖ, ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛНЭ.

 

Зорилт:

 • Гэр бүлийн хөгжил тогтвортой хөгжилийг дэмжих олон талт алга хэмжээ зохион байгуулах
 • Хүүхдийн эрх, хөгжил хамгаалал, оролцооны үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх тэднийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх
 • Залуучуудын хөгжил, нийгмийн оролцоог дэмжсэн сэтгэлгээг өөрчлөх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа сургалтыг зохион байгуулах

 

Хүүхдийн эрх, хамгааллын чиглэлээр 2019 онд дэвшүүлсэн зорилго:

 

 • Хүүхдийн эрх, хөгжил хамгаалал оролцооны үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлж хүүхдийн эрхийг хамгаалж аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх
 • Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын асуудлаарх салбар дундын зохицуулалтыг хангаж, хүүхдэд ээлтэй засаглалыг бэхжүүлэх
 • Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийг баг, сумаас эхлэн хянаж, тэднийг аливаа гэмт хэрэг, хүчирхийлэл, болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс хамгаалж, хүүхдийн эрхийн зөрчлийг бууруулах
 • Хүүхэд мэдээлэл хайх, хүлээн авах ээлтэй орчныг өргөжүүлж, хүүхдийг сонсох, тэдэнтэй зөвлөлдөх, оролцоог ньдэмжих, өөрийн удирдлагыг хөгжүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх

 

Хүүхдийн хөгжил, оролцооны чиглэлээр 2019 онд дэвшүүлсэн зорилго

 

 • Өсвөр үеийнхнийг оролцооны клубээр дамжуулан, амьдрах чадвар, амьдрах ухаанд сургана.
 • Шийдвэр гаргах түвшний удирдлагуудад хүүхдийн санал бодлыг оруулахад хувь нэмэр оруулах
 • Хүүхдийн хөгжил оролцоог нэмэгдүүлэхэд салбар дундын уялдаа холбоог хангах ажиллана.
 •  

 

Гэр бүлийн хөгжил оролцооны чиглэлээр 2019 онд дэвшүүлсэн зорилго

 

 • Гэр бүлийн хөгжил, тогтвортой хөгжлийг дэмжих олон талт арга хэмжээг зохион байгуулах
 • Гэр бүлийг дэмжих “ГЭРЭЭР АЙЛЧЛАГЧ”-хөтөлбөрөөр дамжуулан өрхийн хөгжлийг салбар дундын уялдаа холбоог ханган дэмжих
 • Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хууль суртачлах, соён гэгээрүүлэх ажлаар дамжуулан иргэдийн харилцаа хандлагад нөлөөлөх

 

Залуучуудын хөгжил оролцооны чиглэлээр 2019 онд дэвшүүлсэн зорилго:

 

 • Залуучуудыг мэдлэг боловсролтой, оюунлаг иргэн болгон төлөвшүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах
 • Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэх чадварыг дээшлүүлэн чадавхижуулахад салбар дундын уялдаа холбоог ханган ажиллах
 • Залуучуудын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл дадал хэвшилд сургах
 • Залуучуудад эерэг хандлага, зан үйлийг төлөвшүүлэн нийгмийн идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэхүндсэн зорилтуудын хүрээнд үйл ажиллагаа, сургалт сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлуудаа зохион байгууллаа.