2020 оны 11 сарын 29 5:10 pm минут.

7-р сарын авлага өглөгийн дэлгэрэнгй мэдээ-2 7-р сарын авлага өглөгийн дэлгэрэнгй мэдээ-1