2021 оны 10 сарын 27 12:39 am минут.

Хүүхэд харах үйлчилгээнд хийсэн хяналт шалгалт хийсэн талаарх мэдээлэл

                                ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙХ ХУУДАС

                   Нэг. Ерөнхий мэдээлэл: Билгүүн хүүхэд харах үйлчилгээ

1 Ерөнхий мэдээлэл
1.1 Говьсүмбэр Сүмбэр сум
1.2 Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авсан иргэний овог нэр: Гэнийдоо Насантогтох
1.3 Зөвшөөрөл авсан огноо: 2016-03-28 Хугацаа 1 жил
1.4 Зөвшөөрлийн дугаар 02
Хүүхэд харах үйлчилгээний байрны хаяг, байршил Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2-р баг Төгрөгийн 2-14 тоот
1.5 Хүүхэд харах үйлчилгээний хэлбэр Суурин

 

1.6 Хүүхэд харагчаар хэдэн хүн ажилладаг болох 1

 

1
1.7 Сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан хүүхэд харагчийн тоо 1 1

 

                           ХОЁР.ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНДСЭН ШААРДЛАГА

2 Хүүхэд харах үйлчилгээний үндсэн шаардлага

 

2.1 Хүүхэд хамгаалах бодлоготой эсэх Байгаа Бодлогын баримт бичигтэй танилцах
2.2 Хүүхэд хамгаалах бодлогыг ил тод байршуулсан эсэх Ил тод байршуулсан
2.3 Хяналт, шалгалтын баг тус бодлоготой танилцаж, товч дүгнэлт бичих Холбогдох хууль эрх зүйн хүрээнд боловсруулсан боловч иргэдэд нээлттэй ил тод байрлуулаагүй
2.4 Хүүхэд харагчийг хамаарч ажиллах баг, сум хорооны нийгмийн ажилтанг сум дүүргийн Засаг дарга тодорхойлж өгсөн эсэх Шивээговь сумын ЗДТГ-ын нийгмийн бодлогын мэргэжилтнийг ажлын чиг үүрэгт нь тусгаж өгсөн.
2.5 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг асран хүмүүжүүлдэг эсэх  

үгүй

 

 

 

2.6 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжтэй эсэх Байхгүй танилцсан
2.7 Өдөр бүр хүүхдийг хүлээн авсан, хүлээлгэн өгсөн тухай тэмдэглэлийг хөтөлдөг эсэх тийм Танилцсан.

 

                        ГУРАВ. ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТАВИГДАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА

3 Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага

 

3.1 1 хүүхэд харагчид хэдэн хүүхэд ногдож байгаа эсэх  5 хүүхэд
3.2 Хүүхэд харах үйлчилгээний нэг байранд хамрагдаж буй хүүхдийн тоо  5 хүүхэд
3.3 Хүүхдийн гэрийн хаяг, эцэг, эх, асран хамгаалагчийн ажлын газрын хаяг, утасны дугаар бүхий мэдээллийн сан, бүртгэлтэй эсэх тийм
3.4 Хүүхэд харах үйлчилгээний тогооч, бэлтгэгч улиралд нэг удаа эрүүл мэндийн шинжилгээ хийлгэсэн тодорхойлолттой эсэх

 

Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхэлжбуй иргэн нь тогооч бэлтгэгч авч ажлуулаагүй. Өөрөө бүх үйлчилгээгээ харицан хийдэг


ДӨРӨВ. ХҮҮХДИЙН ХООЛ, ХҮНСЭНД ТАВИХ ШААРДЛАГА

4 Хүүхдийн хоол, хүнсэнд тавих шаардлага

 

4.1 Хүүхдийн 7 хоногийн хоолны цэстэй эсэх  

тийм

 

4.2 Хүүхдийн хоол, хүнс, унд нь хүүхдийн эрүүл мэнд өсөлт, хөгжлийг дэмжиж, олон төрлийн шим тэжээлтэй, аюулгүй эсэх тийм
4.3 Хоол, хүнс бэлтгэх хэрэгслийн ариун цэврийн шаардлага хангасан эсэх  

тийм

4.5 Бэлэн ундны цэвэр устай эсэх

 

 

Гүний худгаас цэвэр усны тусгай зориулалтын саванд усаа авч хадгалан  хэрэглэдэг.


            ТАВ. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙРНЫ ДОТООД ОРЧИНД  ТАВИХ ШААРДЛАГА

5 Үйлчилгээний байрны дотоод орчинд тавих шаардлага  

 

5.1 Хүүхэд харах үйлчилгээний байр нь зөвхөн хүүхэд харах үйлчилгээнд зориулагдсан эсэх тийм Хүүхэд харах үйлчилгээний байр нь хуучин өөрийн амьдарч буй  3 өөрөө байрыг ашиглан үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
5.2 Байранд хүүхэд амрах, тоглох, унтах, хооллох, гар угаах нөхцөл бүрдсэн эсэх тийм Хүүхдийн амралтын өрөө тусдаа, гар угаах орчин нөхцөл бүрдсэн тусгай зориулалтын стандартад нийцсэн өрөөтэй.

Зориулалтын хүүхдийн гар угаах тосгуурыг байршуулсан.

5.3 Байрны хүүхдэд зориулагдсан нийт  талбайн хэмжээ тийм Нэг хүүхдэд оногдох талбайн
5.4 Байранд ил задгай зуухтай эсэх Ханан пийшэнтэй
5.5 Байрны халаалт, дулааны хэмжээ С.20 хэм

 

5.6 Хоол унд бэлтгэх хэсэг хүүхэд байх үндсэн орчноос тусгаарлагдсан эсэх Тусгай гал тогооны өрөөтэй
5.7 Тавилга, хэрэгсэл хүүхдэд аюулгүй эсэх тийм  

СӨБ-ийн өмнөх боловсролын стандартад  нийцсэн  тавилга , ширээ сандал тавьсан.

 

5.8 Галын аюулгүй байдлыг хангах багаж, төхөөрөмжтэй эсэх Цэцэрлэгийн гадна  талбайд галын аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх багаж байхгүй
5.9 Хүүхдэд  зориулсан бие засах, газар, хаягдал зайлуулах цэгтэй эсэх Хүүхэд бүр өөрийн суултууртай, Гаднаа хаягдал зайлуулах  цэгтэй
5.10 Хүүхдийг машин унаагаар зөөдөг эсэх  

Үгүй

Эцэг эхчүүд өөрсдийн унаагаар хүүхдээ зөөдөг
5.11 Байрны гадна, дотор гэрэлтүүлэг, агааржуулалт хүүхдийн эрүүл мэнд, онцлогт тохирсон эсэх Хашаан дотор гэрэлтүүлэг хангалттай. Мөн гудамжны гэрэлтүүлэгтэй,

ЗУРГАА.ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙРНЫ ГАДААД ОРЧИНД ТАВИХ ШААРДЛАГА

6 Үйлчилгээний байрны гадаад орчинд тавих шаардлага
6.1 Байрны гадна орчин хүүхэд аюулгүй зорчих, тоглох, агаарлах боломжтой эсэх

 

Байрны гадна  орчинд тоглоомын талбай  байхгүй.
6.2 Байрны хашаа дотор нүх, суваг, шуудуу, муу усны нух бие засах газартай эсэх Байрны хашаа дотор нүх муу усны  нүх, бие засах газартай. Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж хамгаалалт хашилт  хийгдсэн.
6.3 Гаднах тоглоомын талбай, тоглоомын аюулгүй Гаднах тоглоомын талбай  байхгүй .

 

 

6.4 Гадна талд хүүхэд бие засах газартай бол аюулгүй, эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан эсэх  

Хүүхэд бие засах  зориулалтын гаднах 00 байхгүй. Хүүхдэд зориулсан био суултууртай

 


ДОЛОО. ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭЕРЭГ ХАРИЛЦААГ ДЭМЖСЭН АСРАН ХАМГААЛАЛТАНД ТАВИХ ШААРДЛАГА

 

7 Хүүхдийн эрүүл мэнд,эерэг харилцааг дэмжсэн асран хамгаалалтанд тавих шаардлага
7.1 Хүүхэд дулаан, тухтай тааваараа, хөгжилтэй, цэвэр байх орчин бүрдсэн эсэх тийм
7.2 Хүүхдийг хөгжүүлэх тоглоом наадгай нь аюулгүй, нас сэтгэхүйн  онцлог, хэрэгцээ шаардлага хангасан эсэх
7.3 Хүүхэд бүр өөрийн аяга халбага, угж, цагаан хэрэглэл, сойз сам,хувцасны уут шүүгээтэй эсэх Хүүхэд бүрт хэрэглэгдэх ариун цэврийн болон ахуйн хэрэглээний зүйлсийг тус бүрийн уутанд байршуулсан
7.4 Анхны тусламжийн цүнхтэй эсэх Түргэн тусламжийн анхан шатны тусламж үзүүлэх  эм, эмийн бодистой
7.5 Хүүхдийн сөрөг зан үйлийг зохицуулах аргатай эсэх Урьд өмнө хувийн цэцэрлэгт туслах багш хийж байсан туршлагатай.
7.6 Үйлчилгээ, үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан, зарцуулалтыг эцэг ахчүүдэд тайлагнаж, хяналтыг бүрдүүлдэг эсэх Эцэг эхчүүдэд нээлттэй ил тодын самбарт байршуулж үйл ажиллагаагаа сурталчилж ажилладаг.


НАЙМ. ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ

8 Хүүхэд харах үйлчилгээнд хориглох зүйл

 

8.1 Хүүхдийг хараа хяналтгүй орхиж байсан эсэх Үгүй

 

8.2 Үйлчилгээний байранд архи тамхи мансууруулах бодис,сэтгэцэд нөлөөтэй эм бэлдмэл хэрэглэдэг эсэх үгүй
8.3 Хүүхдийн сөрөгзан үйлийг засахдаа тэднийг зодох, няслах, алгадах, цохих, түлхэх чимхэх, айлгах, хоч нэр өгдөг эсэх Үгүй
8.4 Хүүхдэд хэт халуун хоол, унд өгдөг эсэх Үгүй. Хүүхдэд идэх тохирожтой нөхцөлөөр хоолыг хөргөж өгдөг
8.5 Байрны орчинд тэжээвэр амьтан, нохой, муур, бусад амьтантай эсэх Үгүй
8.6 Хүүхдэд  тариа хийдэг эсэх Үгүй
8.7 Хүүхдийг өдөрт хэдэн минут, цаг зурагт үзүүлэх, компьютер, цахим хэрэгслээр тоглуулдаг вэ  Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуульд заасан журмын дагуу хүүхдийг

 

ЕС. ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ САНХҮҮЖИЛТ

9 Үйлчилгээ үзүүлэх санхүүжилт
9.1 Хүүхдийн эцэг эхээс нэмэлт төлбөр, санхүүгийн дэмжлэг авдаг эсэх Тийм 60,000 төгрөг
9.2 Нэмэлт санхүүгийн хэмжээг тогтоосон үндэслэл  

Байхгүй

 

9.3 Нэмэлт санхүүгийн зарцуулалт  

Байхгүй

 

 


Ажлын хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт.

                        Билгүүн “Хүүхэд харах үйлчилгээ”-нд  Хяналт шинжилгээ үнэлгээ

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн даргын 2016 оны 10-р сарын 17-ны өдрийн А/09 тоот тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг нь Орон нутгийн хүүхэд харах үйлчилгээнд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ-г 2016 оны 10-р сарын 20-ны өдөр зохион байгуулан ажиллалаа. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ХГБХХ-ийн мэргэжилтэнүүд, Боловсрол соёл урлагийн газрын сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн, Эрүүл мэндийн газрын Халдварт бус өвчин, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн, Эрүүл мэндийн газрын удирдлага төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр  урьдчилан удирдамж хүргүүлээгүй, графикийн бус шалгалтыг хийсэн ба шалгалтаар ноцтой зөрчил илрээгүй үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан.

Ололттой тал:

 • Өдрийн дэглэмтэй.
 • Дулаан чийг хэмжигчтэй.
 • Хоол унд бэлтгэх хэсэг тусгаар.
 • Анхны тусламжийн хайрцагтай.
 • Анхан шатны санхүүгийн баримт бүрдүүлэлт сайн.
 • Хоолны цэс байгаа
 • Ирцийн бүртгэлийн дэвтэртэй.
 • Хүүхэд харах үйлчилгээнд мөрдөх дотоод журамтай.
 • Г.Насантогтох багш шинжилгээний бичигтэй.

Дутагдалтай тал:

 • Хүнсний эрүүл ахуйн бичигтэй, хоол хүнсний хадгалалт хамгаалалтын бичиг байхгүй
 • Мэдээллийн самбар ойлгомжгүй./ Шинэчлэх шаардлагатай/
 • Анги танхим, гал тогооны өрөөний цэвэрлэгээ муу.
 • Хүүхдийн хөгжлийн танин мэдэхүйн үзүүлэх материал, анги танхимын тохижилтын илүү сайжруулах хэрэгтэй.
 • Хүүхдүүдийн цагаан хорхой, шээсний шинжилгээний бичгийг бүрдүүлэх, өрхийн эмчийн цэцэрлэгт хамруулах тухай бичиг байхгүй.
 • Багшийн гэрчилгээ байгаа боловч ил байршуулаагүй.
 • Санал хүсэлтийн хайрцаг байхгүй.
 • Багшийн хувцаслалт эрүүл ахуйн стандартад нийцээгүй.
 • Хүүхэд хамгааллын бодлого байгаа хэдий ч өөрийн нөхцөл байдалд тохируулан боловсруулж эцэг эхэд харагдахуйц газар байршуулаагүй.

Цаашид анхааран хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:

 • Хүнсний аюулгүй байдал, худалдан авалтын бичигтэй байх
 • Хүүхдийн эрүүл ахуйн анхан шатны /ОО,Сойз, сам, гарын саван, оо-ын цаас/ зэргийг эцэг эхчүүдээс авч хэрэглэх
 • Багш нар эрүүл ахуйг хангаж ажиллах. /Цагаан өнгийн хувцас, оймс, углааш өмсөх/
 • Хүүхдийг болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх
 • Хүүхэд хөгжүүлэх чиглэлээр анги танхим тохижуулах
 • Анги танхимын ариун цэврийн анхаарах зэрэг зөвлөмжийг өгч хүргэж ажиллалаа.
 • Хүүхдийн тоглоомын талбай байхгүй .

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙХ ХУУДАС

                      Нэг. Ерөнхий мэдээлэл Солонго хүүхэд харах үйлчилгээ

1 Ерөнхий мэдээлэл

 

1.1 Говьсүмбэр Шивээговь сум

 

1.2 Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авсан иргэний овог нэр: Дамдинсүрэн ГАНЧИМЭГ

 

Рэнчин  

ЭРДЭНЭЧИМЭГ

1.3 Зөвшөөрөл авсан огноо: 2016-03-28 Хугацаа 1 жил
1.4 Зөвшөөрлийн дугаар 01,02
Хүүхэд харах үйлчилгээний байрны хаяг, байршил Шивээговь сумын 2-р баг

УБТЗ-ын 21 р зөрлөгт.

“Солонго” хүүхэд харах үйчилгээ

1.5 Хүүхэд харах үйлчилгээний хэлбэр Суурин

 

1.6 Хүүхэд харагчаар хэдэн хүн ажилладаг болох 2 2
1.7 Сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан хүүхэд харагчийн тоо 2 2


ХОЁР. ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНДСЭН ШААРДЛАГА

2 Хүүхэд харах үйлчилгээний үндсэн шаардлага

 

2.1 Хүүхэд хамгаалах бодлоготой эсэх Байгаа Бодлогын баримт бичигтэй танилцах
2.2 Хүүхэд хамгаалах бодлогыг ил тод байршуулсан эсэх Ил тод байршуулсан
2.3 Хяналт, шалгалтын баг тус бодлоготой танилцаж, товч дүгнэлт бичих Хүүхэд хамгааллын бодлогыг  Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль холбогдох бусад хууль эрх зүйн акт, дүрэм журамд боловсруулан  иргэдэд нээлттэй ил тод байршуулсан.
2.4 Хүүхэд харагчийг хамаарч ажиллах баг, сум хорооны нийгмийн ажилтанг сум дүүргийн Засаг дарга тодорхойлж өгсөн эсэх Шивээговь сумын ЗДТГ-ын нийгмийн бодлогын мэргэжилтнийг ажлын чиг үүрэгт нь тусгаж өгсөн.
2.5 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг асран хүмүүжүүлдэг эсэх  

Үгүй

 

 

 

2.6 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжтэй эсэх Байхгүй
2.7 Өдөр бүр хүүхдийг хүлээн авсан, хүлээлгэн өгсөн тухай тэмдэглэлийг хөтөлдөг эсэх тийм Танилцсан.


ГУРАВ. ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТАВИГДАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА

3 Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага

 

3.1 1 хүүхэд харагчид хэдэн хүүхэд ногдож байгаа эсэх  5 хүүхэд
3.2 Хүүхэд харах үйлчилгээний нэг байранд хамрагдаж буй хүүхдийн тоо  10 хүүхэд
3.3 Хүүхдийн гэрийн хаяг, эцэг, эх, асран хамгаалагчийн ажлын газрын хаяг, утасны дугаар бүхий мэдээллийн сан, бүртгэлтэй эсэх Тийм
3.4 Хүүхэд харах үйлчилгээний тогооч, бэлтгэгч улиралд нэг удаа эрүүл мэндийн шинжилгээ хийлгэсэн тодорхойлолттой эсэх

 

Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхэлж буй иргэн нь тогооч бэлтгэгч авч ажлуулаагүй. 2 хүүхэд харагч нь ээлжлэн хоол бэлтгэгчээ  7 хоногоор ээлжлэн хийдэг.


ДӨРӨВ. ХҮҮХДИЙН ХООЛ, ХҮНСЭНД ТАВИХ ШААРДЛАГА

4 Хүүхдийн хоол, хүнсэнд тавих шаардлага

 

4.1 Хүүхдийн 7 хоногийн хоолны цэстэй эсэх  

тийм

 

4.2 Хүүхдийн хоол, хүнс, унд нь хүүхдийн эрүүл мэнд өсөлт, хөгжлийг дэмжиж, олон төрлийн шим тэжээлтэй, аюулгүй эсэх тийм
4.3 Хоол, хүнс бэлтгэх хэрэгслийн ариун цэврийн шаардлага хангасан эсэх  

тийм

4.5 Бэлэн ундны цэвэр устай эсэх

 

Гүний худгаас цэвэр усны тусгай зориулалтын саванд усаа авч хадгалан  хэрэглэдэг.

                   ТАВ. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙРНЫ ДОТООД ОРЧИНД  ТАВИХ ШААРДЛАГА

5 Үйлчилгээний байрны дотоод орчинд тавих шаардлага  

 

5.1 Хүүхэд харах үйлчилгээний байр нь зөвхөн хүүхэд харах үйлчилгээнд зориулагдсан эсэх тийм Хүүхэд харах үйлчилгээний байр нь  УБТЗ-ын Чойр өртөөний 21 р зөрлөгт хуучин ажиллаж байсан өртөөний цэцэрлэгийн байранд үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
5.2 Байранд хүүхэд амрах, тоглох, унтах, хооллох, гар угаах нөхцөл бүрдсэн эсэх тийм Хүүхдийн амралтын өрөө тусдаа, гар угаах орчин нөхцөл бүрдсэн тусгай зориулалтын стандартад нийцсэн өрөө

Зориулалтын хүүхдийн гар угаах тосгуурыг байршуулсан.

5.3 Байрны хүүхдэд зориулагдсан нийт  талбайн хэмжээ тийм Нэг хүүхдэд оногдох талбайн
5.4 Байранд ил задгай зуухтай эсэх Ханан пиишэнтэй  Пийшингий урд талд хамгаалалт хийгдсэн / тоосгоор/
5.5 Байрны халаалт, дулааны хэмжээ С.20 хэм

 

5.6 Хоол унд бэлтгэх хэсэг хүүхэд байх үндсэн орчноос тусгаарлагдсан эсэх Тусгай гал тогооны өрөөтэй Тусгай зориулалтын гал тогоотой.
5.7 Тавилга, хэрэгсэл хүүхдэд аюулгүй эсэх тийм  

СӨБ-ийн өмнөх боловсролын стандартад  нийцсэн  тавилга , ширээ сандал тавьсан.

 

5.8 Галын аюулгүй байдлыг хангах багаж, төхөөрөмжтэй эсэх Цэцэрлэгийн гадна  талбайд галын аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх хамгаалалтын багаж байхгүй. Дотор үүдэнд  галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх самбар, галын хор байршуулсан.
5.9 Хүүхдэд  зориулсан бие засах, газар, хаягдал зайлуулах цэгтэй эсэх Хүүхэд бүр өөрийн суултууртай, Гаднаа хаягдал зайлуулах  цэгтэй
5.10 Хүүхдийг машин унаагаар зөөдөг эсэх  

Үгүй

Эцэг эхчүүд өөрсдийн унаагаар хүүхдээ зөөдөг
5.11 Байрны гадна, дотор гэрэлтүүлэг, агааржуулалт хүүхдийн эрүүл мэнд, онцлогт т

охирсон эсэх

Хашаан дотор гэрэлтүүлэг хангалттай. Мөн гудамжны гэрэлтүүлэгтэй,

ЗУРГАА.ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙРНЫ ГАДААД ОРЧИНД ТАВИХ ШААРДЛАГА

6 Үйлчилгээний байрны гадаад орчинд тавих шаардлага
6.1 Байрны гадна орчин хүүхэд аюулгүй зорчих, тоглох, агаарлах боломжтой эсэх

 

Байрны гадна  орчинд тоглоомын талбай  байхгүй.
6.2 Байрны хашаа дотор нүх, суваг, шуудуу, муу усны нух бие засах газартай эсэх Байрны хашаа дотор нүх муу усны  нүх, бие засах газартай. Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж хамгаалалт хашилт  хийгдсэн.
6.3 Гаднах тоглоомын талбай, тоглоомын аюулгүй Гаднах тоглоомын талбай  байхгүй .

 

 

6.4 Гадна талд хүүхэд бие засах газартай бол аюулгүй, эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан эсэх  

Хүүхэд бие засах  зориулалтын гаднах 00 байхгүй. Хүүхдэд зориулсан био суултууртай, Мөн хүүхэд бүрийн өөрийн суултууртай

 

 

ДОЛОО. ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭЕРЭГ ХАРИЛЦААГ ДЭМЖСЭН АСРАН ХАМГААЛАЛТАНД ТАВИХ ШААРДЛАГА

7 Хүүхдийн эрүүл мэнд,эерэг харилцааг дэмжсэн асран хамгаалалтанд тавих шаардлага
7.1 Хүүхэд дулаан, тухтай тааваараа, хөгжилтэй, цэвэр байх орчин бүрдсэн эсэх тийм
7.2 Хүүхдийг хөгжүүлэх тоглоом наадгай нь аюулгүй, нас сэтгэхүйн  онцлог, хэрэгцээ шаардлага хангасан эсэх Хүүхдийн эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн стандартын тоглоомтой.
7.3 Хүүхэд бүр өөрийн аяга халбага, угж, цагаан хэрэглэл, сойз сам,хувцасны уут шүүгээтэй эсэх Хүүхэд бүрт хэрэглэгдэх ариун цэврийн болон ахуйн хэрэглээний зүйлсийг тус бүрийн уутанд байршуулсан
7.4 Анхны тусламжийн цүнхтэй эсэх Түргэн тусламжийн анхан шатны тусламж үзүүлэх  эм, эмийн бодистой
7.5 Хүүхдийн сөрөг зан үйлийг зохицуулах аргатай эсэх Тийм .
7.6 Үйлчилгээ, үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан, зарцуулалтыг эцэг ахчүүдэд тайлагнаж, хяналтыг бүрдүүлдэг эсэх Эцэг эхчүүдэд нээлттэй ил тодын самбарт байршуулж үйл ажиллагаагаа сурталчилж ажилладаг.


НАЙМ. ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ

8 Хүүхэд харах үйлчилгээнд хориглох зүйл

 

8.1 Хүүхдийг хараа хяналтгүй орхиж байсан эсэх Үгүй

 

8.2 Үйлчилгээний байранд архи тамхи мансууруулах бодис,сэтгэцэд нөлөөтэй эм бэлдмэл хэрэглэдэг эсэх үгүй
8.3 Хүүхдийн сөрөг зан үйлийг засахдаа тэднийг зодох, няслах, алгадах, цохих, түлхэх чимхэх, айлгах, хоч нэр өгдөг эсэх Үгүй
8.4 Хүүхдэд хэт халуун хоол, унд өгдөг эсэх Үгүй. Хүүхдэд идэх тохирожтой нөхцлөөр хоолыг хөргөж өгдөг
8.5 Байрны орчинд тэжээвэр амьтан, нохой, муур, бусад амьтантай эсэх Байхгүй
8.6 Хүүхдэд  тариа хийдэг эсэх

 

үгүй
8.7 Хүүхдийг өдөрт хэдэн минут, цаг зурагт үзүүлэх, компьютер, цахим хэрэгслээр тоглуулдаг вэ  Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуульд заасан журмын дагуу хугацаанд хүүхдэд хүүхэлдэйн кино үзүүлдэг. Компьютер цахим хэрэгслэл байхгүй.


ЕС. ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ САНХҮҮЖИЛТ

9 Үйлчилгээ үзүүлэх санхүүжилт
9.1 Хүүхдийн эцэг эхээс нэмэлт төлбөр, санхүүгийн дэмжлэг авдаг эсэх Тийм 60,000 төгрөг
9.2 Нэмэлт санхүүгийн хэмжээг тогтоосон үндэслэл  

Байхгүй

 

9.3 Нэмэлт санхүүгийн зарцуулалт  

Байхгүй


Солонго “Хүүхэд харах үйлчилгээ”-нд  Хяналт шинжилгээ үнэлгээ
 хийсэн тухай  дүгнэлт

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн даргын 2016 оны 10-р сарын 17-ны өдрийн А/09 тоот тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг нь Орон нутгийн хүүхэд харах үйлчилгээнд хяналт- шинжилгээ үнэлгээ- г   2016 оны 10-р сарын 20-ны өдөр зохион байгуулан ажиллалаа. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ХГБХХ-ийн мэргэжилтэнүүд, Боловсрол соёл урлагийн газрын сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн, Эрүүл мэндийн газрын Халдварт бус өвчин, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн, Эрүүл мэндийн газрын удирдлага төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр  урьдчилан удирдамж хүргүүлээгүй, графикийн бус шалгалтыг хийсэн ба шалгалтаар ноцтой зөрчил илрээгүй үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан.

Ололттой тал:

 • Хүнсний эрүүл ахуйн бичигтэй, хоол хүнсний хадгалалт хамгаалалт сайн.
 • Мэдээллийн самбартай.
 • Анги танхим, гал тогоо, ариун цэврийн өрөө цэвэр.
 • Хүүхдийн хөгжлийн танин мэдэхүйн үзүүлэх материал, анги танхимын тохижилт сайн.
 • Өдрийн дэглэмтэй.
 • Халаалтын хэрэгслийн тусгаарлалттай.
 • Дулаан чийг хэмжигчтэй.
 • Хоол унд бэлтгэх хэсэг тусгаар.
 • Анхны тусламжийн хайрцаг бүрэн.
 • Хүүхдийн тоглох тоглоом, ширээ сандлын бүрэн бүтэн.
 • Анхан шатны санхүүгийн баримт бүрдүүлэлт сайн.
 • Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хагаж пийшин, зуухны хамгаалалтыг маш сайн хийсэн

Дутагдалтай тал:

 • Хүүхдүүдийн цагаан хорхой, шээсний шинжилгээний бичиг байгаа боловч өрхийн эмчийн цэцэрлэгт хамруулах тухай бичиг байхгүй.
 • Зөвшөөрлийн гэрчилгээ, багшийн гэрчилгээ байгаа боловч ил байршуулаагүй.
 • Хоолны цэс байгаа хэдий ч . /Самбарт байршуулаагүй/
 • Ирцийн бүртгэлийн дэвтэр стандарт биш.
 • Санал хүсэлтийн хайрцаг байгаа боловч санал хүсэлт бичих боломжийг бүрдүүлээгүй /цаас, бал байхгүй/.
 • Баримт бичгийг стандартын дагуу хавтаслаж янзлаагүй.
 • Багшийн хувцаслалт эрүүл ахуйн стандартад нийцээгүй.
 • Хүүхэд хамгааллын бодлого байгаа боловч эцэг эхэд харагдахуйц газар байршуулаагүй.

Цаашид анхаарч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:

 • Хүнсний аюулгүй байдал, худалдан авалт
 • Хүүхдийн эрүүл ахуйн анхан шатны /ОО,Сойз, сам, гарын саван, оо-ын цаас/ зэргийг эцэг эхчүүдээс авч хэрэглэх
 • Багш нар эрүүл ахуйг хангаж ажиллах. /Цагаан өнгийн хувцас, оймс, углааш өмсөх/
 • Хүүхдийг болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх

 

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:  Хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн ………………./Н.Туяа/

Нарийн бичгийн дарга: Хүүхдийн хөгжил, оролцоо  хариуцсан  мэргэжилтэн………./Э.Урантунгалаг/

 

 

 

 

 

 

 

 • Нийтлэлийг түгээх :
 • Үзсэн : 239
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 10-р сарын мэдээлэл
Шивээговь сумын 3-р сургууль Хүүхдийн чуулганаа зохион байгууллаа.

Сэтгэгдэлгүй