Сургалтын төлөвлөгөө, биелэлт
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт-1 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн

Холбогдох эрх зүйн акт
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Холбогдох эрх зүйн акт-1 Холбогдох эрх зүйн акт-2 Холбогдох эрх зүйн

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн