ХӨДӨЛМӨРИЙН НАСНЫ ДООД ХЯЗГААРЫГ ТОГТООХ 146 ДУГААР ЗӨВЛӨМЖ
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

                                                                                                            МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ХӨДӨЛМӨРИЙН НАСНЫ ДООД ХЯЗГААРЫГ ТОГТООХ 146 ДУГААР ЗӨВЛӨМЖ 1973 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр  Женев хот Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын Ерөнхий бага хурал нь, Олон улсын хөдөлмөрийн товчооны Захиргааны зөвлөлөөс 1973 оны 6 дугаар сарын 6-нд Женев хотноо зарлан хуралдуулсан тавин наймдугаар чуулганаараа,

ХҮҮХДИЙГ ХАМГААЛАХ БОЛОН УЛС ХООРОНД ҮРЧЛЭХ АСУУДЛААР ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ХҮҮХДИЙГ ХАМГААЛАХ БОЛОН УЛС ХООРОНД ҮРЧЛЭХ АСУУДЛААР ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 1993 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр баталж, 1995 оны 5 дугаар сарын 1-нд хүчин төгөлдөр болсон* Энэхүү Конвенцид гарын үсэг зурсан улсууд, хүүхдийг өв тэгш хөгжүүлэх үүднээс тэднийг гэр бүлийн болон баяр баясгалан, хайр, ойлголцлын орчинд өсгөн хүмүүжүүлэхийг

ХҮҮХДИЙГ ЗЭВСЭГТ МӨРГӨЛДӨӨНД ОРОЛЦУУЛАХЫН ЭСРЭГ ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦИД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ПРОТОКОЛ
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

                                                                                                                   МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ХҮҮХДИЙГ ЗЭВСЭГТ МӨРГӨЛДӨӨНД ОРОЛЦУУЛАХЫН ЭСРЭГ ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦИД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ПРОТОКОЛ 2000 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Ерөнхий Ассамблейн 2000 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн A/RES/54/263 тогтоолоор баталж, 2002 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон* Энэхүү Протоколын оролцогч

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦ
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦ 1989 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр баталж, 1990 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон*             УДИРТГАЛ             Энэхүү Конвенцид оролцогч улсууд,             Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрэмд тунхагласан зарчмуудын дагуу нийгмийн бүх гишүүдийн угаас заяасан нэр төр, тэгш,

Хүүхдийн эрхийн тухай хууль
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хот ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг тодорхойлж, хүүхдийн эрхийг хангах тогтолцоог бий болгох, хүүхдийн эрх,

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Төрийн захиргааны албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэхэд энэ дүрмийн зорилго оршино. 1.2. Төрийн захиргааны байгууллага бүр энэхүү дүрмийг дагаж мөрдүүлэн байнгын хяналт, хариуцлагын тогтолцоог дотооддоо бүрдүүлж ажиллана. Хоёр. Хамрах хүрээ 2.1. Энэхүү

Хүүхэд харах үйлчилгээний хамгааллын бодлого
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

 ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГО (Хүүхэд харах үйлчилгээнд зориулав) Бага насны хүүхдийг иргэд өдрөөр харах шинэ үйлчилгээг орон даяар хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан  уг үйлчилгээнд мөрдөх хүүхэд хамгааллын бодлого, журмын үндэслэл болгон ашиглуулахаар энэхүү үлгэрчилсэн загварыг ХТҮГ-аас гаргав. Орон нутаг өөрийн онцлогтоо тохируулан нэмэлт оруулж баталж мөрдүүлнэ. ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГО ХТҮГ-ын Хүүхэд гэр бүлийн бодлогын

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

1999 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр Улаанбаатар хот ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл             1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт             1.1. Энэ хуулийн зорилт нь гэрлэх, гэрлэлт дуусгавар болох, гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох журам, нөхцлийг тогтоож, гэр бүлийн гишүүдийн эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төрийн алба /цаашид “төрийн алба” гэх/-ны ангилал, зарчим, төрийн албан тушаал, түүнд тавих шаардлага, төрийн алба хаах болзол, журам, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, баталгаа, төрийн албаны төв байгууллагын чиг үүргийг тогтоон