ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
4 сар-н мнө / 2 Сэтгэгдэл

2018 оны Авилгын эсрэг төлөвлөгөө
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Э.Урантунгалаг сургалт зохион байгууллаа.
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Э.Урантунгалаг Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм сэдвийн хүрээнд сургалт зохион

Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Н.Туяа сургалт зохион байгууллаа.
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Н.Туяа Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хүрээнд сургалт зохион

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/  НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ                                                                         НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хохирогчийн зөрчигдсөн эрхийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах, хүчирхийлэл үйлдэгчид хариуцлага хүлээлгэх, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын оролцоог тодорхойлохтой холбогдсон

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүүхэд хамгааллын үндэсний тогтолцоо, оролцогч талуудын харилцааг тодорхойлж, хүүхдийг үл хайхрах байдал, дарамт, мөлжлөг, хүчирхийллийн бүх хэлбэр, эрсдэлт нөхцөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, хариу үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл.Хүүхэд хамгааллын

ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙГ УСТГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙГ УСТГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.           Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн өнөөгийн байдал             Үндэсний статистикийн хорооноос 2006-2007 онд явуулсан “Монголын хүүхдийн хөдөлмөрийн  судалгааны тайлан”-гаас үзэхэд Монгол Улсад 5-17 насны хүүхдийн 11,5 хувь буюу 71330 хүүхэд ажил эрхэлж байна. Хүүхдийн ажил эрхлэлтийн түвшин 2002-2003 оны байдлаар

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦ
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦ 1989 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр баталж, 1990 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон*             УДИРТГАЛ             Энэхүү Конвенцид оролцогч улсууд,             Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрэмд тунхагласан зарчмуудын дагуу нийгмийн бүх гишүүдийн угаас заяасан нэр төр, тэгш,