Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9-н зүйл
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЭРХЭМЛЭХ ЗҮЙЛ Нэг. Мэдлэгийг эрхэмлэнэ          Хариуцсан ажил, үүргээ гүйцэтгэхэд хангалттай мэдлэгтэй байж, түүнийгээ цаг үеийн эрэлт шаардлагад нийцүүлэн байнга хөгжүүлж, мэргэжлийн мэдлэг, ажил хэргийн нэгдлийг нягт хангаж ажиллана. Хоёр. Чадварыг эрхэмлэнэ          Албан тушаалын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд зохистой арга барил,

Хүүхдийн эрхийн тухай хууль
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хот ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг тодорхойлж, хүүхдийн эрхийг хангах тогтолцоог бий болгох, хүүхдийн эрх,

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Төрийн захиргааны албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэхэд энэ дүрмийн зорилго оршино. 1.2. Төрийн захиргааны байгууллага бүр энэхүү дүрмийг дагаж мөрдүүлэн байнгын хяналт, хариуцлагын тогтолцоог дотооддоо бүрдүүлж ажиллана. Хоёр. Хамрах хүрээ 2.1. Энэхүү

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төрийн алба /цаашид “төрийн алба” гэх/-ны ангилал, зарчим, төрийн албан тушаал, түүнд тавих шаардлага, төрийн алба хаах болзол, журам, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, баталгаа, төрийн албаны төв байгууллагын чиг үүргийг тогтоон

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ 2015  оны  07  сарын  02  өдөр ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь эрүүл, аюулгүй орчинд хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Хэвлэх 2 дугаар зүйл.Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль тогтоомж 2.1.Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай