Хүүхэд харах үйлчилгээний хамгааллын бодлого
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

 ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГО (Хүүхэд харах үйлчилгээнд зориулав) Бага насны хүүхдийг иргэд өдрөөр харах шинэ үйлчилгээг орон даяар хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан  уг үйлчилгээнд мөрдөх хүүхэд хамгааллын бодлого, журмын үндэслэл болгон ашиглуулахаар энэхүү үлгэрчилсэн загварыг ХТҮГ-аас гаргав. Орон нутаг өөрийн онцлогтоо тохируулан нэмэлт оруулж баталж мөрдүүлнэ. ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГО ХТҮГ-ын Хүүхэд гэр бүлийн бодлогын

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

1999 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр Улаанбаатар хот ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл             1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт             1.1. Энэ хуулийн зорилт нь гэрлэх, гэрлэлт дуусгавар болох, гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох журам, нөхцлийг тогтоож, гэр бүлийн гишүүдийн эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус

Гарчиг
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

йыабо йыбройоыхб йыборхйыбх йыборйыб йыб й йыб йыб йыб йыб йыб йыб йыбйыб йолыхбьйхыборхйыб йыөбй ыөгпйыгө йыө ййыбйбы