ЗӨВ МОНГОЛ ХҮҮХЭД ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ЗӨВ МОНГОЛ ХҮҮХЭД  ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Нэг. Нийтлэг үндэслэл Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан “Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого”-ын баримт бичигт: “Суралцагчдад хүртээмжтэй, чанартай, хэрэгцээнд нь нийцсэн боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлнэ. Боловсролын бүх шатны стандарт, сургалтын хөтөлбөрийг тухайн үеийн суралцагчийн хэрэгцээ, нийгмийн

ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙГ УСТГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙГ УСТГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.           Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн өнөөгийн байдал             Үндэсний статистикийн хорооноос 2006-2007 онд явуулсан “Монголын хүүхдийн хөдөлмөрийн  судалгааны тайлан”-гаас үзэхэд Монгол Улсад 5-17 насны хүүхдийн 11,5 хувь буюу 71330 хүүхэд ажил эрхэлж байна. Хүүхдийн ажил эрхлэлтийн түвшин 2002-2003 оны байдлаар

Миний ертөнц хөгжлийн хөтөлбөр
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Миний ертөнц хөгжлийн