Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Н.Туяа сургалт зохион байгууллаа.
1 долоо хоног-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Н.Туяа Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хүрээнд сургалт зохион

Хяналт шалгалтын үнэлгээ 2017
4 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Авилгын эсрэг төлөвлөгөө
12 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Сургалтын төлөвлөгөө, биелэлт
12 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй