Хүүхдийн төлөө зөвлөл

ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн 2021 оны хуралдааныг зохион байгуулж  2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 4 зорилтын хүрээнд 35 арга хэмжээг төлөвлөсөн. Жилийн эцсийн байдлаар байдлаар дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн. Үүнд:

  • Амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой өрхийн 345 хүүхдэд хичээлийн хэрэглэгдэхүүн тараан өгсөн.
  • Бүтэн өнчин, хагас өнчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд нийгмийн тэтгэвэр тэтгэмжийг 190 иргэнд нийт 1797834 төгрөгийн тэтгэмж олгосон.
  • Хүүхдийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Тоглоомын талбай”-н цахилгааны ил гарсан утас, хүүхэд тогонд цохиулж болзошгүй хэсгүүдэд хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, зөрчлийг арилгасан.
  • Зам тээврийн осол ихээр гардаг, гарч болзошгүй сургууль, цэцэрлэгийн бүсүүдэд хяналт тавьж, талбайн хашааг өндөрлөх, авто зам руу нэвтрэхээс сэргийлж ажилласан зэрэг аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагаа төлөвлөгөөний дагуу 90 хувийн хэрэгжилттэй хэрэгжсэн байна.
  •     

Хүүхдээ сонсох өдөр

“ХҮҮХДЭЭ СОНСОХ ӨДӨР”

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн А/171 тоот захирамжаар хичээлийн жилийн сар бүрийн 1-ний өдрийг “Хүүхдийн дуу хоолой сонсох өдөр” болгож бүх шатны байгууллын удирдлага, албан хаагч нарт хүүхдийн дуу хоолойг сонсон хүлээн авч байх шийдвэрийг гаргасан бөгөөд энэ ажлын хүрээнд АХНЗ-ийн сурагчид аймгийн хүүхдүүдийн өмнө тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэр гаргах түвшний хүмүүст танилцуулж, шийдвэрлүүлэх цахим уулзалт, хэлэлцүүлгийг 4 удаа зохион байгуулсан.

Уулзалтын зорилго нь Хүүхдүүд өөрийн үзэл бодлоо бусдад илэрхийлэх, хүүхдийг бодитой оролцуулан санал бодлоо солилцох, шийдвэр гаргах түвшний хүмүүст дуу хоолойг нь хүргэж шийдвэрлүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан. Тус үйл ажиллагаанд аймгийн 15 удирдах албан тушаалтан, сургуулиудын төлөөлөл 120 сурагчид санал бодол, үзэл бодлоо илэрхийлж тулгамдсан асуудлуудаа ярилцсан.

  • Уулзалтын үр дүнд сурагчид өөрсдийн санал санаачилга, асуудлаа шийдвэр гаргах түвшний хүмүүст танилцуулан хариулт авч санал бодлоо чөлөөтэй солилцож мөн аймгийн хүүхдийн элчийг шинээр сонгосон юм. Аймгийн хүүхдийн элчээр Дэлхийн Зөн ОУБ-ын хөтөлбөрийн менежер Д. Оюунтуул сонгогдож хүүхэдтэй холбоотой асуудлаар шийдвэр гаргагчдад хүүхдийн дуу хоолой болж ажиллах шийдвэр гарсан.

ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН МЭДЭЭ